Ikke råd til egen bolig? Du kan ha krav på bostøtte!

Har du svak økonomi kan du få hjelp av Husbanken og kommunen til å skaffe deg bolig. Kan DU få støtte? Les mer om hvem som er støtteberettighet her.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Den skal hjelpe pensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi (også ungdom), slik at de skal kunne skaffe seg eller klare å bli boende i en kvalitetsmessig god bolig.

Hvem kan få bostøtte?

  • Alle over 18 år kan søke bostøtte med unntak av vernepliktige og studenter uten barn.
  • Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste.
  • Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring.
  • Hvis du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke.

Les mer om unntakene for studenter og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned, med utbetaling ca. den 10. i måneden etter. Hvis du søker bostøtte for f.eks. januar, må du søke innen 14. januar. Opplysningene i søknaden din skal da speile situasjonen i husstanden per 1. januar (“situasjonsdato”). Endringer som skjer etter denne datoen, er ikke aktuelle før neste måned. Les mer om utbetaling av bostøtte.

 

Hvordan beregnes bostøtte?

Bostøtte beregnes på bakgrunn av husstandens inntekter og boutgifter.

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen:

godkjente boutgifter

– egenandel

= sum x 70%* = bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte på Husbankens BOSTØTTEKALKULATOR.

Godkjente boutgifter

Godkjente boutgifter er de boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes. Hvilken grense som gjelder for deg, vil være avhengig av hvor du bor i landet og hvor mange som bor i husstanden din.

Hvis boutgiftene overstiger det øvre grensebeløpet, tas de overskytende boutgiftene ikke med i beregningen.

Les mer på husbanken.no

Hvilke boutgifter legges til grunn for beregningen?

Egenandel

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen kommer til fratrekk i husstandens godkjente boutgifter og beregnes på bakgrunn av antall husstandsmedlemmer og husstandens samlede inntekt.

Husbanken.no finner du satsene.

Inntektsgrenser

Uansett hvor høye boutgiftene er, vil det ikke bli gitt bostøtte hvis husstandens inntekt overstiger inntektsgrensen. Inntektsgrensen bestemmes av type husstand, antall husstandsmedlemmer og hvor i landet du bor. Den øvre inntektsgrensen beregnes maskinelt og vil komme fram i vedtaksbrevet.

Gunstigere beregning av unge uføre

Ung ufør er den som enten er født ufør eller har blitt minst 50 prosent ufør før fylte 26 år.

Hvis du er ung ufør får du en garantert tilleggsytelse i uføretrygden etter særlige regler. Unge uføre har også en gunstigere beregning av bostøtte enn andre grupper.

Fra NAV:

Du må ha en alvorlig og klart dokumentert sykdom. Dersom du har en slik sykdom før du fyller 26 år, men fortsatt er mer enn 50 prosent yrkesaktiv, kan du likevel få garantert minste tilleggsytelse dersom du søker om uførepensjon før du fyller 36 år. Formålet med særregelen er at unge uføre som har redusert mulighet til selv å tjene opp rettigheter med egen inntekt, skal sikres en garantert minsteytelse.

Hvis du er ung ufør og uførepensjonist blir tilleggspensjonen beregnet etter et poengtall på 3,50.

Les mer om bostøtte på husbanken.no.

Kilde: Husbanken og Nav.

 

Teksten er hentet fra ung.no